Koncepcja pracy przedszkola

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o systemie Oświaty, Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, rocznych planach pracy, zestawie programów wychowania przedszkolnego.

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Założenia teoretyczne koncepcji pracy przedszkola

Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole (dalej nazywanych obszarami).

Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona, a mianowicie. 

1.      Słuchanie bierne (milczenie)

Stare przysłowie: „mowa jest srebrem, a milczenie złotem” znakomicie odzwierciedla istotę tej techniki. Nie poznamy problemu dziecka, jeśli nie dopuścimy go do głosu. Bierne słuchanie ośmiela dziecko i pozwala mu wypowiedzieć się do końca.

2.      Zaakcentowanie uwagi

Samo milczenie nie przekonuje dziecka, że uważnie słuchamy. Dlatego też w przerwach powinno się dawać sygnały bezsłowne (marszczenie czoła, uśmiech, inne ruchy ciałem) lub udzielać wypowiedzi słownych („hm, hm”, „och”, „rozumiem”). Te zachowania nazwane zostały „reakcjami uwagi”, ich zadaniem jest zaakcentowanie swojego zainteresowania rozmową.

3.      Otwieracze” i zachęty

Niektóre dzieci potrzebują dodatkowych zachęt, by mogły mówić o swoich problemach. Można więc w takich sytuacjach stosować tzw. „otwieracze”, np.: „Chciałbyś o tym coś powiedzieć?”, „Interesuje mnie, co ty o tym myślisz”, „To tak brzmi, jakbyś miał swoje zdanie na ten temat”. Te otwarte pytania nie narzucają dziecku tematu rozmowy, ono samo decyduje, o czym chce mówić.

4.      Słuchanie aktywne

Osoba słuchająca tak reaguje słowem, aby nie wyrażać własnego zdania. Odbiorca poprzez wypowiedź zwrotną aktywnie pokazuje, że słucha swego rozmówcy i rozumie go. Aktywne słuchanie pozwala dzieciom wyrazić uczucia. Taka relacja musi budzić zaufanie.

Diagnoza przedszkolna 

W celu lepszego poznania wychowanków, ich możliwości i ograniczeń w naszej placówce przeprowadzamy diagnozy, których wyniki przedstawiamy rodzicom. Dzięki temu możemy skuteczniej oddziaływać na dziecko umożliwiając mu tym samym lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej;
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej;
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji;
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy;

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia)
 • rozmów.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania;
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu;
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli;
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka;
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej;
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

Cele ogólne koncepcji pracy przedszkola

Zgodnie z ideą jaka przyświecała J. Korczakowi będziemy pomagać dzieciom poprzez:

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych poczucie sensu i wartości życia, wartości uniwersalne i rozróżnianie dobra od zła;
 • propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

 

Cele koncepcji pracy przedszkola wpisują się w główne kierunki strategiczne zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty:

I.     Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową Państwa.
II.   Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
III.  Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.
IV.  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
V.   Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
VI.  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
VII. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

Cele szczegółowe koncepcji pracy

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację zdrowotną, muzyczną, językową, plastyczną, przyrodniczą i artystyczną.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowania z kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Metody

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metod takich jak:

 • metoda prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej- dziecięca matematyka;  Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone;
 • metoda Ireny Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania;
 • metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa 
 • opowieść ruchowa
 • pedagogika zabawy
 • Metoda dobrego startu
 • relaksacja
 • bajkoterapia
 • zabawy paluszkowe;

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń;
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka;
 • metoda ćwiczeń utrwalających;

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz;
 • osobisty przykład nauczyciela;
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne;

Metody słowne:

 • rozmowy;
 • opowiadania;
 • zagadki;
 • objaśnienia i instrukcje;
 • sposoby społecznego porozumiewania się,

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca w małych zespołach;
 • praca z całą grupą;
 • otwarte drzwi

Cotygodniowe planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości, tradycje przedszkola.

Realizowane programy

W naszej placówce praca z dziećmi opiera się głównie na programie :

1. „Zanim będę uczniem” – program wychowania przedszkolnego zmodyfikowany na potrzeby przedszkola  autorstwa E. Tokarskiej i J. Kopały.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 póz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.).

2. Program własny „Ekoprzedszkolak”

3. Program własny „Bezpiecznie i zdrowo”

4. Program własny „Bezpieczeństwo ważna rzecz”

5. Program własny „Bezpieczny Przedszkolak”

6. Program własny „Przyroda moim przyjacielem”

7. Program nauczania religii „Radość dzieci Bożych”

8. Program własny „Przedszkolak artystą”

9. Program własny „Tańczyć każdy może”

10. Program własny „Przedszkolak w świecie teatru”

11. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny

12. Program własny adaptacyjny – „Zabawa w procesie adaptacji dziecka 3 – letniego do przedszkola”

13. Program własny profilaktyczny -  „Radosny przedszkolak, to zdrowy przedszkolak”

14. Program własny edukacji matematycznej – „Tęczowa matematyka”

 

Motywowanie dzieci

Każde dziecko ma prawo do błędów. Wiele z nich człowiek naprawia drogą prób i błędów. Nauczycielki wraz ze swymi wychowankami budują swój system wartości oparty na ogólnie przyjętym wzorcu postępowania. Stosujemy najskuteczniejszy układ: silne nagradzanie i słabe kary oraz odpowiedni dla dzieci system motywacyjny.

 

Zasady budowania systemu motywacji: 

1.   Nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka.

2.   Łączyć nagrody konkretne ze społecznymi.

3.   Stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego.

4.   Przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego.

5.   Unikać nadmiaru nagród.

6.   Skonsultować nagrody z rodzicami.

7.   Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach.

8.   Nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt.

9.   Nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana.

10.    W miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka.

11.    Zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

 

System motywacji stosowany w przedszkolu

 Cel ogólny: eliminowanie zachowań niepożądanych, nabywanie właściwych nawyków, umiejętności i postaw:

Cel 1: Prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych:

 • dozowanie wody,
 • używanie mydła,
 • korzystanie z ręcznika,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie zębów,
 • utrzymanie czystości przyborów toaletowych,
 • poszanowanie intymności.

Cel 2: Przestrzeganie umów grupowych w zabawach samorzutnych:

 • zakaz biegania w sali zabaw,
 • eliminacja zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • eliminowanie hałasu,
 • poszanowanie dla pracy i działalności innych,
 • dbałość o porządek.

Cel 3: Wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, w trakcie zajęć organizowanych, w szczególności:

 • respektowanie poleceń nauczyciela,
 • współdziałanie z kolegami,
 • skupianie uwagi na danej czynności,
 • nie przeszkadzanie innym,
 • słuchanie innych,
 • sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się,
 • przyjmowanie prawidłowej postawy.

Cel 4: Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole:

 • prawidłowa postawa przy stole,
 • umiejętne posługiwanie się sztućcami,
 • korzystanie z kubka i serwetek,
 • eliminowanie głośnych rozmów,
 • nie przeszkadzanie innym w jedzeniu,
 • w miarę możliwości zjadanie swojej porcji.

Cel 5: Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • nie oddalanie się od grupy,
 • reagowanie na sygnały nauczycielki,
 • zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób,
 • bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym,
 • poszanowanie przyrody.

 Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:

 1.   Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania.

2.   Należy dokładnie określić zachowania, które chcemy wzmacniać (zmienić).

3.   Należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia.

4.   Uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości.

5.   Wykorzystać wzmocnienia naturalne.

Jak pomagać dziecku w trudnych sytuacjach: 

1.   Ograniczać zbędne mówienie.

2.   Mówić do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – do niego kierować takie samo polecenie.

3.   Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy.

4.   Nie zmieniać intonacji głosu.

5.   Nie krzyczeć.

6.   Stosować podpowiedzi werbalne i manualne. 

Stosowane nagrody: 

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).

Stosowane kary:

 • kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
 • odmówienie dzieciom przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

1.      Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

2.      Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3.      Szanuję cudzą własność.

4.      Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

5.      Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

6.      Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7.      Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

8.      Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

9.      Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

10.  Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy na lata 2010/2011 – 2012/2013

 1. Praca z dzieckiem

Obszar

Kierunki pracy

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Promowanie zdrowia oraz samodzielności dzieci.

 • ukazanie dziecku wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponuje;
 • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • informowanie o różnych rodzajach zagrożeń życia ludzkiego, możliwościach ich minimalizowania i eliminowania;
 • rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji;
 • wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia;

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 • zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym z jednoczesnym wyposażaniem najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe;
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze;
 • kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń;
 • uświadomienie, że niezachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki: oparzenia, skaleczenia, stłuczenia;
 • nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia;
 • kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji;
 • kształtowanie u dzieci potrzeby zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka lub strażnika miejskiego), a tym samym kształtowanie postaw zaufania do funkcjonariuszy;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w przedszkolu i poza nim;
 • uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomym;

Kształtowanie sfery społeczno – moralnej dziecka.

 • umożliwienie poznania podstawowych praw dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka;
 • stosowanie przez nauczycieli metod i form pracy pozwalających na praktyczne wykorzystanie przez dzieci zdobytej wiedzy dotyczącej praw dziecka;
 • tworzenie wraz z dziećmi grupowych kontraktów/kodeksów dotyczących zasad obowiązujących w grupie;
 • zapoznanie dzieci z zasadami i normami obowiązującymi na terenie przedszkola i środowiska lokalnego;
 • eksponowanie praw dziecka na gazetkach w salach i korytarzu przedszkolnym;
 • wykorzystywanie literatury dziecięcej, teatrzyków i innych form w uczeniu dzieci tolerancji i poszanowania praw innych;
 • przypomnienie o prawach i obowiązkach dzieci na spotkaniach z rodzicami;
 • stworzenie systemu motywacji stosowanego w przedszkolu;
 • wykorzystywanie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy z dziećmi w oparciu o zgromadzoną literaturę;

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zorganizowanie spotkania dla rodziców i nauczycieli z logopedą na temat: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – ryzyko dysleksji w przyszłym etapie edukacyjnym” w celu zwiększenia efektywności pomocy dzieciom;
 • udział dzieci w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach recytatorskich i wokalnych;
 • konsultacje stomatologiczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci ewentualnych wad zgryzu mających wpływ na mowę;
 • stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania mowy np. organizowanie zabaw słowotwórczych „Bawię się i tworzę”, udział dzieci w zajęciach teatralnych, śpiew piosenek i zabawa przy nich;
 • wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych itp. służących
 • wspomaganiu prawidłowej mowy dziecka;
 • systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności;
 • opieka logopedyczna w ramach indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
 • uwrażliwienie na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika;
 • rozwijanie zainteresowania wśród dzieci literaturą poprzez codzienne jej czytanie i recytację;
 • wzbogacenie literatury dotyczącej rozwoju mowy;

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

 

 

 

 

 

 • opracowanie i realizacja własnego programu adaptacyjnego w grupie dzieci 3-letnich;
 • stwarzanie warunków w poszczególnych grupach mają stworzone warunki do indywidualnego wcielenia do grupy wiekowej dzieci nowoprzybyłych;
 • zachcenie młodszych dzieci i ich rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych oraz dostosowanie zabaw i konkursów do możliwości dziecka młodszego;
 •  „Ulubione wiersze dzieci” – powiatowy konkurs recytatorski pod hasłem „W naszym przedszkolu – radosne dziecko”;

Badanie losów absolwentów

 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i nauczycieli nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej;

Rozwijanie inteligencji wielorakich ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji twórczej

 • gromadzenie i poszerzanie doświadczeń artystyczno – kulturowych dzieci;
 • prezentowanie swoich umiejętności teatralnych, tanecznych, wytworów prac plastyczno-technicznych przed dziećmi z przedszkola, rodzicami, dziećmi z oddziału przedszkolnego;
 • przygotowanie dzieci do udziału w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej;
 • udział dzieci w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych;
 • umożliwienie dzieciom uczestniczenia w spektaklach teatralnych wystawianych przez aktorów;
 • wycieczka do Teatru Lalki w Łomży/ Teatru Lalki i Aktora w Białymstoku;
 • udział dzieci w spotkaniach muzycznych;
 • udział dzieci w konkursach plastycznych;
 • udział dzieci w Dniach Teatru organizowanych w przedszkolu;

Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

 

 • stała pomoc logopedy. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ( korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli);
 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem;
 • powołanie zespołów, ustalenie formy pomocy dzieciom. Realizacja programów edukacyjno- terapeutycznych;
 • udostępnianie rodzicom książek i materiałów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce gabinetu do terapii logopedycznej i pedagogicznej;

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie umiejętności z zakresu matematyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zorganizowanie spotkania dla rodziców i nauczycieli z pracownikiem poradni pedagogiczno – psychologicznej na temat: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – ryzyko dyskalkulii w przyszłym etapie edukacyjnym”;
 • umieszczenie w kąciku dla rodziców artykułów nt. „Dziecięce liczenie”;
 • udział dzieci w przedszkolnych konkursach plastycznych:
 • - „Jesienne cyferki”
 • - „Mozaikowa pisanka”;
 • zorganizowanie konkursu matematycznego na terenie przedszkola mającego na celu podsumowanie zdobytych umiejętności i wiadomości;
 • konsultacje okulistyczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci ewentualnych wad wzroku mających wpływ na prawidłową spostrzegawczość wzrokową;
 • systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw matematyką;
 • stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania strony prawej, lewej kształtowania spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, i innych umiejętności, które są związane z matematyką;
 • realizowanie programu „Tęczowa matematyka”;
 • wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych itp. służących wspomaganiu rozwoju umiejętności z zakresu matematyki;
 • stworzenie kącików matematycznych w salach poszczególnych grup;
 • systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi wykazującymi szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki;
 • uwrażliwienie dzieci na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika;
 • wzbogacenie literatury dotyczącej wspomagania rozwoju umiejętności z zakresu matematyki poprzez stworzenie zestawu scenariuszy zabaw i zbioru przykładowych kart pracy;
 • stosowanie w pracy z dziećmi elementów programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca Matematyka”;
 1. Działania nauczyciela

Rozwój osobisty.

 • ustawiczne doskonalenie;
 • wzajemne wspieranie i wymienianie doświadczeń i informacji z innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i diagnozowania dzieci;
 • gromadzenie doświadczeń (nauczyciel obserwatorem i inicjatorem działań dziecka);
 • występowanie nauczyciela w roli współuczestnika dziecięcych działań, zabaw i obserwatora, który poznaje dziecięcy sposób myślenia;
 • doskonali swoje cechy osobowości;
 • świadomy doboru programu, metod i środków nauczania;

Praca z dziećmi.

 • dąży do jak najlepszego poznania, zrozumienia zdolności i zainteresowań swoich podopiecznych;
 • ocenia i rozwija możliwości dziecka oraz poznaje jego styl uczenia się i styl działania;
 • pielęgnuje i wzmacnia naturalną ciekawość dzieci, zachęca do prezentowania przekonań, inspiruje do dialogu;
 • mądrze inspiruje i stymuluje rozwój dzieci;
 • angażuje dzieci w proces rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych;
 • tworzy okazje do podejmowania przez dzieci działań o charakterze badawczym;
 • wspomaga dziecko w dążeniu do pracy nad samym sobą;
 • tworzy i wdraża plan dotyczący pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci zdolnych oraz mających problemy;

Organizacja przestrzeni edukacyjnej i warsztatu pracy.

 • organizuje przestrzeń edukacyjną bogatą w inspirujące i absorbujące uwagę materiały i pomoce (np. kąciki zainteresowań);
 • organizuje wycieczki, warsztaty, występy, konkursy, przeglądy, imprezy sportowe itp.
 1. Organizacja pracy i baza przedszkola

Możliwość wyboru przez dziecko różnorodnej aktywności.

 • zapewnienie czasu na zabawy swobodne w sali i na podwórzu bez ingerencji nauczyciela;
 • decydowanie przez dzieci o rodzaju i sposobie zabawy (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i norm przyjętych w przedszkolu);

Dostępność materiałów i pomocy rozwijających umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 • wszystkie pomoce i materiały w zasięgu wzroku dziecka;
 • wspólne ustalenie zasad korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych;

Bogate wyposażenie w narzędzia, materiały i pomoce.

 

 

 • zorganizowanie kącików: do zabaw tematycznych, matematyczny, czytelniczy, plastyczny;
 • teren ogrodu umożliwiający podejmowanie różnych zabaw z wykorzystaniem sprzętu;
 • sprzęt audiowizualny i komputery;
 1. Praca z rodzicami

Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną wychowanków.

 • spotkania indywidualne, zebrania grupowe i ogólne;
 • umożliwienie konsultacji ze specjalistami;
 • aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania pozostałym rodzicom informacji o podejmowanych działaniach przedszkolnych;
 • gazetka przedszkolna zawierająca informacje dla rodziców;
 • strona internetowa;

Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja).

 • warsztaty, szkolenia;
 • zajęcia otwarte;
 • opracowywanie zagadnień dla rodziców w formie pisemnej;

Systematyczne przekazywanie wiadomości z obserwacji, diagnozy dzieci.

 • spotkania indywidualne;
 • zebrania dotyczące wyników z diagnozy grupowej;
 • wymiana informacji o dziecku;
 • konsultacje ze specjalistami;

Włączanie rodziców w działania przedszkola.

 • udział rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych;
 • udział rodziców w wycieczkach i spacerach przedszkolnych;
 • zajęcia otwarte;
 • udział w konkursach;
 • przyjmowanie przez rodziców roli eksperta, doradcy oraz partnera nauczyciela;
 • wymiana informacji o dziecku;
 • ankietowanie rodziców na temat ich oczekiwań wobec przedszkola, których sugestie są uwzględniane w planie pracy;

Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.

 • zbieranie informacji na temat oczekiwań rodziców;
 • realizowanie programów adaptacyjnych;
 • jawność działań;
 • łatwy dostęp do dyrektora i nauczycieli;
 1. Praca w środowisku lokalnym

Promocja przedszkola.

 • strona internetowa, gazetka przedszkolna, kronika przedszkolna;
 • artykuły w prasie lokalnej; 
 • organizacja imprez i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych;       
 • pozyskiwanie sponsorów;

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

 • udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenia;

Uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

 • konkursy dla dzieci, rodziców;

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy na szerokim forum.

 • prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli;

Współpraca z organizacjami, fundacjami

 • współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta; 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej. 
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Zasoby przedszkola

 ludzkie

 • wykwalifikowana, kompletna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna;
 • logopeda;
 • terapeuta;
 • przyjazna kadra administracyjno – obsługowa;

materialne

 • sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka;
 • budynek przedszkola bez barier architektonicznych;
 • dobrze wyposażony ogród przedszkolny;

Szanse i zagrożenia realizacji koncepcji

Szanse:

 • kwalifikacje i umiejętności nauczycieli;
 • aktywność nauczycieli;
 • bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy;
 • aktywność i duże zaangażowanie rodziców;
 • pomoc finansowa i rzeczowa sponsorów;
 • dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami;
 • promocja przedszkola.

Zagrożenia

 • budżet placówki nie pozwala na samodzielną modernizację pomieszczeń i ogrodu.

Wskaźniki efektywności koncepcji

 • umiejętności i zdolności dzieci;
 • aktywność dzieci;
 • oferta przedszkola;
 • zadowolenie dzieci
 • opinia rodziców;
 • wyniki diagnozy gotowości szkolnej;
 • osiągnięcia absolwentów w szkole;
 • wyniki konkursów, przeglądów itp.;
 • znajomość koncepcji pracy przedszkola przez rodziców i nauczycieli;
 • imprezy i uroczystości w przedszkolu.