Koncepcja pracy przedszkola

Kierunki realizacji koncepcji pracy na lata 2013/2014 – 2015/2016

 

modyfikacja dokumentu na rok 2015/2016

1.    Praca z dzieckiem

 

Obszar

Kierunki pracy

Kształtowanie u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych.

Z zakresu zachowań prozdrowotnych i samodzielności:

 • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • ukazanie dziecku wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponuje;
 • informowanie o różnych rodzajach zagrożeń życia ludzkiego, możliwościach ich minimalizowania i eliminowania;
 • rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samo pielęgnacji;
 • wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia;

Z zakresu dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym z jednoczesnym wyposażaniem najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe;
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze;
 • kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń;
 • uświadomienie, że niezachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki: oparzenia, skaleczenia, stłuczenia;
 • nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia;
 • kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji;
 • kształtowanie u dzieci potrzeby zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka lub strażnika miejskiego), a tym samym kształtowanie postaw zaufania do funkcjonariuszy;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w przedszkolu i poza nim;
 • uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomym

Z zakresu rozwijania u dzieci sprawności fizycznej:

 • wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych dzieci w zakresie ruchu
 • organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,
 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki, organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych z zachowaniem zasady: fair play oraz praw dzieci
 •  podejmowanie sportowej rywalizacji poprzez organizowanie cyklicznych spotkań dla dzieci pod hasłem: „Dzieci są zdrowe bo lubią zabawy sportowe”
 • organizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich, warsztatów dla rodziców i nauczycieli prezentujących metody i form pracy z dzieckiem z zakresu rozwijania sprawności fizycznej dzieci
 • systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych w ciągu dnia
 • stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania strony prawej, lewej kształtowania spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni
 • wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez: wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej oraz sprzętu sportowego
 • częste zabawy na placu zabaw, spacery, zabawy i gry organizowane przez nauczyciela na świeżym powietrzu z uwzględnieniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozwijania zainteresowania dbaniem o swoje zdrowie
 • przyzwyczajanie do częstego przebywania na powietrzu o każdej porze roku: spacery, wycieczki, zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,
 • wykorzystywanie pomocy dydaktycznych dostępnych w przedszkolu na zajęciach ruchowych - wykorzystanie podczas organizowanych uroczystości różnorodnych form aktywności ruchowej dzieci
 • przeprowadzenie zajęć otwartych dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem metod stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia
 • wyeksponowanie w salach gazetek o tematyce dbania o zdrowie własne oraz innych
 • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci, stosowanie profilaktyki zdrowotnej, przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów, hodowlę warzyw w salach
 • prowadzenie bieżących działań profilaktycznych w zakresie zdrowia tj. projekcja filmów i bajek nt. związane ze zdrowym odżywianiem się oraz uprawianiem aktywnego ruchu
 • promowanie zdrowia poprzez poznawanie: wierszy, opowiadań, bajek, piosenek i próby ich inscenizowania, oglądanie filmów i bajek, organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
 • pedagogizacja rodziców nt. znaczenia aktywności ruchowej i fizycznej poprzez ciekawe artykuły na gazetkach, zabawy ruchowe z dziećmi
 • kształtowanie nawyków zmierzających do zachowania prawidłowej postawy w trakcie postawy, siedzenia, leżenia
 •  wprowadzenie ćwiczeń usprawniających ciało oraz korygujących nieprawidłowości rozwoju fizycznego,
 • wyrabianie umiejętności przeciwdziałania marznięciu ( rozcieranie rąk, tupanie) i przegrzaniu ( zabawy w cieniu drzew, zaspokajanie pragnienia)
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej: wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów, różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi
 • przeprowadzanie zajęć ruchowych z udziałem dzieci z różnych grup wiekowych przy muzyce, metodami twórczymi, aktywnymi

Kształtowanie sfery społeczno – moralnej i emocjonalnej dziecka w różnorodnych sferach aktywności.

 

 • umożliwienie poznania podstawowych praw dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka;
 • stosowanie przez nauczycieli metod i form pracy pozwalających na praktyczne wykorzystanie przez dzieci zdobytej wiedzy dotyczącej praw dziecka;
 •  przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka zawartego w Koncepcji Pracy Przedszkola
 • tworzenie wraz z dziećmi grupowych kontraktów/kodeksów dotyczących zasad obowiązujących w grupie;
 • zapoznanie dzieci z zasadami i normami obowiązującymi na terenie przedszkola i środowiska lokalnego;
 • eksponowanie praw dziecka na gazetkach w salach i korytarzu przedszkolnym;
 • przypomnienie o prawach i obowiązkach dzieci na spotkaniach z rodzicami;
 • opracowanie i wdrażanie w grupach systemu motywacyjnego i wzmacniania zachowań pożądanych
 • wykorzystywanie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy z dziećmi w oparciu o zgromadzoną literaturę
 • wykorzystywanie literatury dziecięcej, teatrzyków i innych form w uczeniu dzieci tolerancji i poszanowania praw innych, w tym osób i dzieci niepełnosprawnych
 • wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, rozumienie pojęć: dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń, koleżeństwo na podstawie bohaterów literackich
 • wzbudzanie emocji poprzez udział w przedstawieniach inscenizowanych bezpośrednio przez aktorów
 • organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami (Piknik Rodzinny, Dzień Przedszkolaka itp.)
 • eksponowanie informacji o rozwoju społecznym i emocjonalnym dziecka na gazetkach korytarza przedszkolnego
 • promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka oraz pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
 • dbanie o kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, oraz różnych formach aktywności
 • organizowanie wspólnych i zgodnych zabaw z rówieśnikami (w parach, w małych zespołach, w większych zespołach) oraz wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnych miejsc do zabawy, urządzeń, atrakcyjnych zabawek, wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej
 • okazywanie zainteresowania i współczucia w sytuacjach, kiedy ktoś się uderzy, przewróci, zachoruje, a także wtedy, gdy coś się nie uda i jest mu przykro
 • stwarzanie warunków do odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, a także sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowania
 • nauka dostrzegania zdarzeń rzeczywistych i fantazji w utworach literackich, dochodzenie do rozróżniania prawdy i fałszu
 •  dostarczenie przykładów i doświadczenie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, w tym osób i dzieci niepełnosprawnych
 •  tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów
 •  uświadomienie dzieciom, że ludzi nie można różnicować ze względu na kolor skóry, pleć, język, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność
 • udział dzieci objętych PPP w konkursach plastycznych, przedstawieniach, występach tanecznych
 • wspomaganie dzieci wymagających pomocy, nauka radzenia sobie z agresją
 • przypomnienie rodzicom o konieczności przyprowadzania zdrowych dzieci do przedszkola, co jest zgodne ze statutem placówki oraz przedstawienie planu działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka
 • realizowanie własnego programu profilaktycznego „Emocje w kolorach tęczy” oraz programu profilaktycznego „Zrozumieć świat”

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zorganizowanie spotkania dla rodziców i nauczycieli z logopedą na temat: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – ryzyko dysleksji w przyszłym etapie edukacyjnym” w celu zwiększenia efektywności pomocy dzieciom;
 • udział dzieci w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach recytatorskich i wokalnych;
 • konsultacje stomatologiczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci ewentualnych wad zgryzu mających wpływ na mowę;
 • stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania mowy np. organizowanie zabaw słowotwórczych ”, udział dzieci w zajęciach teatralnych, śpiew piosenek i zabawa przy nich;
 • wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych itp. służących
 • wspomaganiu prawidłowej mowy dziecka;
 • systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności;
 • opieka logopedyczna w ramach indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
 • prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych o charakterze wspomagającym i profilaktycznym;
 • uwrażliwienie na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika;
 • rozwijanie zainteresowania wśród dzieci literaturą poprzez codzienne jej czytanie i recytację;
 • wzbogacenie literatury dotyczącej rozwoju mowy;
 • realizowanie programu własnego „Mowa naszym skarbem” oraz „Przedszkolni miłośnicy książki”, „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię i kreatywność”

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego z ze szczególnym uwzględnieniem procesu adaptacji

 

 

 • organizowanie zajęć edukacyjnych, zabaw tematycznych, ruchowych, dowolnych itp. wycieczek, udział dzieci w teatrzykach i widowiskach teatralnych, obserwacje przyrodnicze – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
 • opracowanie i realizacja własnych programów adaptacyjnych w grupach dzieci 3-letnich, oraz  programu edukacji patriotycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wysokie Mazowieckie – moja mała ojczyzna”, „Mój kraj w Europie”
 • stwarzanie warunków w poszczególnych grupach do indywidualnego włączania dzieci nowoprzybyłych do grona przedszkolaków danej grupy;
 • zachcenie młodszych dzieci i ich rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych oraz dostosowanie zabaw i konkursów do możliwości dziecka młodszego;
 • „Ulubione wiersze dzieci” – zorganizowanie powiatowego konkursu recytatorskiego pod hasłem „W naszym przedszkolu – radosne dziecko”;
 • wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez udział w zabawach z nauczycielem oraz w zajęciach terapeutycznych z logopedą;
 • stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności w zakresie samoobsługi i rozumienia swojego otoczenia
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspieraniu rozwoju dziecka wykazującego zdolności lub mającego trudności w zakresie przyswajania treści edukacyjnych;
 • organizowanie zabaw integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych
 •  realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć z dziećmi
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 •  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • rozwijanie sprawności posługiwania się językiem angielskim poprzez realizację Programu nauczania języka angielskiego w  Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
 •  stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego , emocjonalnego i społecznego  
 • kształtowanie postaw moralnych, wartości uniwersalnych
 • prezentowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych
 • organizowanie sytuacji w kierunku otwartości dzieci, rozwijanie prezentowania swoich umiejętności i indywidualności na forum, odnoszeniu dziecięcych sukcesów
 • odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i zadowolenia z doprowadzenia pracy do końca
 • ćwiczenia w kształtowaniu postawy gotowości do poznawania i działania oraz wytrwałości w wykonywaniu różnorodnych zadań kierowanych lub podejmowanych z własnej inicjatywy
 • rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia oraz chęci przygotowywania się do nauki w szkole
 • stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji
 • wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw jeszcze przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola
 • - ,,kawałek domu” – pozwalanie na drobiazg przyniesiony przez dziecko z domu, np. ulubiona zabawka, poduszeczka
 • realizacja Programu wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Badanie losów absolwentów

 • Przeprowadzenie, opracowanie, przeanalizowanie  ankiety wśród rodziców i nauczycieli nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej, sformułowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy wchowawczo – opiekuńczej;

Rozwijanie inteligencji wielorakich ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji twórczej

 • gromadzenie i poszerzanie doświadczeń artystyczno – kulturowych dzieci prezentowanie swoich umiejętności teatralnych, tanecznych, wytworów prac plastyczno-technicznych przed dziećmi z przedszkola, rodzicami, dziećmi z oddziału przedszkolnego;
 • przygotowanie dzieci do udziału w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, konkursach wokalnych, Dniach Kultury Chrześcijańskiej, konkursach i przeglądach tanecznych
 • udział dzieci w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych;
 • umożliwienie dzieciom uczestniczenia w spektaklach teatralnych wystawianych przez aktorów;
 • wycieczka do Teatru Lalki w Łomży/ Teatru Lalki i Aktora w Białymstoku;
 • udział dzieci w spotkaniach muzycznych z udziałem muzyków Opery i Filharmonii Białostockiej;
 • udział dzieci w konkursach plastycznych;
 • udział dzieci w Dniach Teatru organizowanych w przedszkolu;
 • realizacja programu własnego - Program taneczny zespołu Tęczowej dwójeczki „Po prosu tańcz…”

Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

 

 • stała pomoc logopedy
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci:

- logopedycznych

 -rewalidacyjnych

 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem;
 • powołanie zespołów PPP, ustalenie form pomocy dzieciom
 • opracowywanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego
 •  praca z dzieckiem zdolnym
 • analiza efektów zaplanowanych działań,
 • udostępnianie rodzicom książek i materiałów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce gabinetu do terapii logopedycznej i pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka  poprzez wprowadzanie go w świat pojęć matematycznych oraz rozwijanie zainteresowania otaczającym człowieka światem przyrody

"Świat wokół nas – bawi i uczy"

 

 

 • umieszczenie w kąciku dla rodziców artykułów nt. „Wspomagania umiejętności matematycznych dzieci”
 • zorganizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich, warsztatów dla rodziców i nauczycieli prezentujących metody i form pracy z dzieckiem z zakresu treści matematycznych zawartych w podstawie programowej
 • udział dzieci w przedszkolnym konkursie plastycznym o tematyce związanej z edukacją matematyczną
 •  realizowanie programu własnego „Tęczowa matematyka”
 • systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw matematyką
 • stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania strony prawej, lewej kształtowania spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, i innych umiejętności, które są związane z matematyką
 • stworzenie kącików matematycznych w salach poszczególnych grup
 • systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi wykazującymi szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki
 •  uwrażliwienie na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika pomagających w kształtowaniu orientacji w obrębie swojego ciała i  przestrzeni
 • stosowanie elementów programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca Matematyka;
 •  zorganizowanie konkursów międzygrupowych w zakresie rozumienia treści matematycznych;
 • organizowanie zajęć plastycznych, których wyjściem do działań jest symbol graficzny;
 • organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki;
 • wprowadzenie do zabaw i zajęć wychowawczo-dydaktycznych ćwiczeń z zakresu edukacji kinezjologicznej „Gimnastyka mózgu”;
 • organizacja Grupowych Dni Kolorów i Figur Geometrycznych;
 • realizowanie zagadnień zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • konsultacje okulistyczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci ewentualnych wad wzroku mających wpływ na prawidłową spostrzegawczość wzrokową.
 • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje, w szczególności z zakresu edukacji matematycznej
 • wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych itp. służących wspomaganiu rozwoju umiejętności z zakresu matematyki
 •  rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację, doświadczenia i zabawę
 • organizowanie i wzbogacanie grupowych kącików przyrody ożywionej i nieożywionej
 • dekorowanie sal i korytarzy przedszkola zgodnie z aktualną pora roku
 • wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin poprzez realizowanie zajęć o zwierzętach z różnych środowisk, dokarmianie ptaków, zakładanie hodowli roślin w salach
 • dostrzeganie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski oraz innych krajów
 •  kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej – organizowanie imprez i uroczystości – Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Pierwszy Dzień Wiosny
 • wdrażanie wiedzy proekologicznej podczas działań dydaktyczno – wychowawczych: dostarczanie dzieciom wzorca osobowego promującego ekologiczny tryb życia (rekreacja, wyłączanie światła, oszczędzanie wody itp.)
 • dostarczanie dzieciom wiedzy dotyczącej charakterystycznych zmian w przyrodzie w zależności od pory roku w toku obserwacji( rozpoznawanie pór roku ich zwiastunów, rozpoznawanie nazywanie gatunków drzew)
 • poznawanie różnorodności i roślin oraz ich związku ze środowiskiem( gatunki roślin, grzybów, odpowiednie warunki do wzrostu rośliny)
 • poznawanie różnorodności zwierząt oraz ich związku ze środowiskiem ( rozpoznawanie zwierząt hodowlanych , domowych, poznawanie środowisk w których żyją, poznawanie różnych gatunków ptaków; wyjaśnienie pojęć: ssak, ptak, ryba, owad).
 •  ukazanie zależności i stanu środowiska od działalności człowieka ( pokazanie przykładów ginących gatunków fauny i flory – rozumienie konieczności ich ochrony)
 • prezentowanie przykładów recyklingu – dostrzeganie problemu składowania i segregacji śmieci
 •  ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu „Przyjaciela Przyrody”
 • Kolorowe Dni Warzyw i Owoców – organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych podczas których będą przygotowywane napoje, desery i surówki z warzyw i owoców
 • organizowanie spacerów i wycieczek do sklepu ogrodniczego, na działkę, lasu, parku, na łąkę
 • spotkanie z Leśniczym
 • tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych z wykorzystanie materiału przyrodniczego dostarczanie bogatych przeżyć w kontaktach ze środowiskiem; słuchanie różnorodnych utworów literatury dziecięcej;
 • tworzenie warunków do poznania właściwości wody i gleby oraz ich znaczenia dla życia ludzi, roślin i zwierząt
 • tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego oraz gliny
 • udział w konkursach o tematyce przyrodniczej
 • obserwacja roślin występujących w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie ich po liściach i owocach.
 • wykonywanie płaskich i przestrzennych kompozycji z tworzywa przyrodniczego (zajęcia w sali lub na powietrzu)
 • prowadzenie gier i zabaw (terenowych, badawczych, gimnastycznych, dydaktycznych, muzycznych, dramowych) o treściach ekologicznych.
 • kontakt ze sztuką poświęconą przyrodzie- muzyka, obraz, fotografia
 • dokarmianie ptaków w okresie zimy- systematyczne uzupełnianie zapasów w karmnikach
 • systematyczne wychodzenie na świeże powietrze, wietrzenie sali, prowadzenie zabaw i ćwiczeń na placu przedszkolnym
 •  kontynuowanie zbiórki plastikowych  nakrętek
 •  uświadamianie konieczności oszczędzania wody, papieru, artykułów spożywczych
 •  udział w programie ,,Czyste powietrze wokół nas”
 • dostarczanie dzieciom wiedzy dot. charakterystycznych zmian przyrody. Poznawanie różnorodności zwierząt oraz ich związki ze środowiskiem.

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

 • organizowanie zajęć edukacyjnych, zabaw tematycznych, ruchowych, dowolnych itp. wycieczek, udział dzieci w teatrzykach i widowiskach teatralnych, obserwacje przyrodnicze – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zachowaniem procedur obowiązujących w przedszkolu
 •  realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć z dziećmi
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
 • prowadzenie na początku każdego roku szkolnego oraz codziennej pracy z dziećmi pogadanek z dziećmi o niepełnosprawności, inności, tolerancji i prawach dziecka.
 • organizowanie zajęć i zabaw integracyjnych w życiu codziennym jak i podczas uroczystości
 •  informowanie rodziców dzieci o funkcjonowaniu w poszczególnych grupach wiekowych dzieci niepełnosprawnych
 • organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami w celu rozszerzenia ich wiedzy oraz uwrażliwienia na potrzeby dziecka
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnychzapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
 • zapewnienie właściwej opieki dzieciom niepełnosprawnym poprzez zatrudnianie dodatkowo nauczyciela wspomagającego
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • uwrażliwianie zdrowych dzieci na obecność w grupie dzieci niepełnosprawnych
 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego , emocjonalnego i społecznego  
 • kształtowanie postaw moralnych, wartości uniwersalnych
 • prezentowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych
 • organizowanie sytuacji w kierunku otwartości dzieci, rozwijanie prezentowania swoich umiejętności i indywidualności na forum, odnoszeniu dziecięcych sukcesów
 • odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i zadowolenia z doprowadzenia pracy do końca
 • ćwiczenia w kształtowaniu postawy gotowości do poznawania i działania oraz wytrwałości w wykonywaniu różnorodnych zadań kierowanych lub podejmowanych z własnej inicjatywy
 • przypominanie o zasadach i umowach do dbałości o własne zdrowie i innych oraz bezpieczeństwa
 • rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia oraz chęci przygotowywania się do nauki w szkole
 • stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 • wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw jeszcze przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola, uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych, w których funkcjonują dzieci niepełnosprawne
 • uczenie dziecka poprzez zabawę czynności związanych z samoobsługą
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspieranie jego rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, a w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego uwzględnianie stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności, a w szczególności poprzez dostosowanie form opieki nad dzieckiem do jego wieku i potrzeb środowiska, współpracę z rodzicami i rodziną w jego wychowaniu i edukacji, wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości

 

Rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych

 

„Razem z książką wchodzę w świat”

 •  stworzenie kącików czytelniczych w salach oraz zorganizowanie grupowych kącików wypożyczeń
 • ustalenie z dziećmi umów i zasad korzystania z książek, zachowania w bibliotece, księgarni, kąciku książki
 • jak powstaje książka?  - zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania książki
 • organizowanie zabaw tematycznych i dydaktycznych z wykorzystaniem książek
 • pomaganie dzieciom w osiąganiu gotowości do nauki czytania i pisania na podstawie literatury dziecięcej;
 • włączenie do akcji czytania w domu i przedszkolu dzieciom rodziców, dziadków, innych członków rodziny oraz wszystkich przyjaciół przedszkolaków
 • zorganizowanie tygodnia „Znane i mniej znane bajki dla dzieci”
 •  prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych, teatralnych, muzycznych w oparciu o poznany utwór z kanonu literatury dziecięcej
 • rozszerzenie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną o cykliczne spotkania ze światem bajkowych postaci
 • odwoływanie się do terapeutycznej roli bajek podczas realizacji treści programów profilaktycznych „Zrozumieć świat”, „Emocje w kolorach tęczy”
 • założenie dziecięcych „Albumów bajek” (dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu w specjalnie do tego założonym albumie)
 • organizowanie uroczystości przedszkolnych z wykorzystaniem elementu czytania bądź recytacji fragmentów literatury dziecięcej
 • rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań, tworzenie baśni opartych o karty dialogowe, ilustracje, historyjki obrazkowe
 • cykliczne czytania książek w określonych porach dni - kontynuowanie poobiedniego zwyczaju „Czas na bajkę”
 •  tworzenie prostych inscenizacji z podziałem na role, wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów twórczych
 • organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodzicami pod hasłem „Wszyscy lubimy czytać bajki”
 • organizowanie spotkań z zakresu pedagogizacji rodziców w celu uświadomienia dorosłym ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego oraz zachęcenie rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom.
 •  prezentowanie w kąciku dla rodziców artykułów dotyczących biblioterapii, bajek terapeutycznych z ich konkretnymi przykładami
 •  organizowanie spektakli teatralnych w wykonaniu grupy teatralnej rodziców „Zaklęci w teatr” w oparciu o znane bajki, baśnie i legendy
 • zorganizowanie rady szkoleniowej z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod hasłem „Wpływ książki na psychikę i rozwój osobowości dziecka”
 • udział dzieci w konkursach literacko – plastycznych, recytatorskich o zasięgu grupowym, międzygrupowym, międzyprzedszkolnym wojewódzkim

 Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z oferty zajęć dodatkowych.

 

      udział dzieci w zajęciach dodatkowych:

 • zajęciach z języka angielskiego
 • religii
 • zajęć logopedycznych

 

2. Działania nauczyciela

 

Rozwój osobisty.

 • ustawiczne doskonalenie;
 • wzajemne wspieranie i wymienianie doświadczeń i informacji z innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i diagnozowania dzieci;
 • gromadzenie doświadczeń (nauczyciel obserwatorem i inicjatorem działań dziecka);
 • występowanie nauczyciela w roli współuczestnika dziecięcych działań, zabaw i obserwatora, który poznaje dziecięcy sposób myślenia;
 • doskonali swoje cechy osobowości;
 • świadomy dobór programów, metod i środków nauczania;
 • realizacja koncepcji pracy przedszkola;
 • poszukiwanie i stosowanie elementów innowacyjnych metod pedagogicznych

Praca z dziećmi.

Nauczyciel:

 • dąży do jak najlepszego poznania, zrozumienia zdolności i zainteresowań swoich podopiecznych;
 • ocenia i rozwija możliwości dziecka oraz poznaje jego styl uczenia się i styl działania;
 • pielęgnuje i wzmacnia naturalną ciekawość dzieci, zachęca do prezentowania przekonań, inspiruje do dialogu;
 • mądrze inspiruje i stymuluje rozwój dzieci;
 • angażuje dzieci w proces rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych;
 • tworzy okazje do podejmowania przez dzieci działań o charakterze badawczym;
 • wspomaga dziecko w dążeniu do pracy nad samym sobą;
 • tworzy i wdraża plan dotyczący pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci zdolnych oraz mających problemy;
 • realizuje własne programy, które uwzględniają potrzeby dzieci

Organizacja przestrzeni edukacyjnej i warsztatu pracy.

 • organizuje przestrzeń edukacyjną bogatą w inspirujące i absorbujące uwagę materiały i pomoce (np. kąciki zainteresowań);
 • organizuje wycieczki, warsztaty, występy, konkursy, przeglądy, imprezy sportowe itp.

 

3. Organizacja pracy i baza przedszkola

 

Możliwość wyboru przez dziecko różnorodnej aktywności.

 • zapewnienie czasu na zabawy swobodne w sali i na podwórzu bez ingerencji nauczyciela;
 • decydowanie przez dzieci o rodzaju i sposobie zabawy (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i norm przyjętych w przedszkolu);

Dostępność materiałów i pomocy rozwijających umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 • wszystkie pomoce i materiały w zasięgu wzroku dziecka;
 • wspólne ustalenie zasad korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych;

Bogate wyposażenie w narzędzia, materiały i pomoce.

 

 

 • zorganizowanie kącików: do zabaw tematycznych, matematycznych, czytelniczych, plastycznych;
 • teren ogrodu umożliwiający podejmowanie różnych zabaw z wykorzystaniem sprzętu;
 • sprzęt audiowizualny i komputery

 

4. Praca z rodzicami

 

Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną wychowanków.

 • spotkania indywidualne, zebrania grupowe i ogólne;
 • umożliwienie konsultacji ze specjalistami;
 • aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania pozostałym rodzicom informacji o podejmowanych działaniach przedszkolnych;
 • gazetka przedszkolna zawierająca informacje dla rodziców;
 • strona internetowa;
 • udostępnianie rodzicom statutu przedszkola, zapoznanie z koncepcją pracy przedszkola, zapoznanie z celami i zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania, regulaminami, planem finansowym przedszkola

Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja).

 • warsztaty, szkolenia;
 • zajęcia otwarte;
 • opracowywanie zagadnień dla rodziców w formie pisemnej;

Systematyczne przekazywanie wiadomości z obserwacji, diagnozy dzieci.

 • spotkania indywidualne;
 • zebrania dotyczące wyników z diagnozy grupowej;
 • wymiana informacji o dziecku;
 • konsultacje ze specjalistami;

Włączanie rodziców w działania przedszkola.

 • udział rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych;
 • udział rodziców w wycieczkach i spacerach przedszkolnych;
 • zajęcia otwarte;
 • udział w konkursach;
 • przyjmowanie przez rodziców roli eksperta, doradcy oraz partnera nauczyciela;
 • wymiana informacji o dziecku;
 • ankietowanie rodziców na temat ich oczekiwań wobec przedszkola, których sugestie są uwzględniane w planie pracy;

Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.

 • zbieranie informacji na temat oczekiwań rodziców;
 • realizowanie programów adaptacyjnych;
 • jawność działań;
 • łatwy dostęp do dyrektora i nauczycieli;

 

5. Praca w środowisku lokalnym

 

Promocja przedszkola.

 • strona internetowa, kronika przedszkolna;
 • artykuły w prasie lokalnej; 
 • organizacja imprez i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych;   
 • zapraszanie do przedszkola społeczności lokalnej, przedstawicieli organu prowadzącego, ludzi reprezentujących różne zawody np. krawcowa, kucharka, lekarz, policjant, strażak, farmaceuta, stomatolog;
 • składnie życzeń z okazji obchodów świąt    
 • pozyskiwanie sponsorów;

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

 • udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje;

Uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

 • konkursy dla dzieci, rodziców;

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy na szerokim forum.

 • prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli;

Współpraca z organizacjami, fundacjami

 • współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta;

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • uczestniczenie Dyrektora Przedszkola w sesjach Rady Miasta
 • kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami w powiecie wysokomazowieckim (organizacja i udział w konkursach i uroczystościach)
 • organizowanie wycieczek tematycznych celem poznania środowiska lokalnego
 • uczestniczenie w organizowanych konkursach oraz programach lokalnych i ogólnopolskich

Współpraca z Urzędem Miasta:

 • zapraszanie na uroczystości okolicznościowe
 • organizowanie wycieczek do budynku urzędu
 • przygotowanie części artystycznej z okazji „Złotych godów

Współpraca z MOK:

 • uczestniczenie dzieci w konkursach, przeglądach, wystawach organizowanych przez MOK w Wysokiem Mazowieckiem,
 • uczestniczenie w spektaklach teatralnych organizowanych przez MOK
 • zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie
 • udział w obchodach Dni Miasta, Dnia Rodziny, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i in.

Współpraca z Biblioteką Publiczną:

 • udział dzieci w zajęciach bibliotecznych, konkursach i wystawach
 • wspieranie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Współpraca z KPP oraz KPPSP:

 • organizowanie spotkań z policjantem i strażakiem
 • organizowanie wycieczek do komendy policji i straży pożarnej
 • organizowanie konkursu o zdrowiu i bezpieczeństwie

Współpraca ze Szkołą Podstawową:

 • badanie losów absolwentów
 • przybliżenie dzieciom warunków szkolnych poprzez udział w wybranej lekcji oraz Dniach Otwartych
 • współpraca z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i Dyrektorem Szkoły, udział dzieci z klas młodszych w obchodach przedszkolnych Dni Teatru

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

 • pozyskiwanie środków na finansowanie dzieci z rodzin najuboższych, udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Bliżej Ciebie”:

 • współorganizowanie balów karnawałowych, zajęć warsztatowych dla dzieci objętych pomocą stowarzyszenia, udział w akcji charytatywnej „Zbieranie słodyczy z okazji Mikołajek dla dzieci z Ukrainy”

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • przesiewowe badanie mowy dziecka 5,6-letniego
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli
 • indywidualne konsultacje nauczycieli i rodziców ze specjalistami z poradni

Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku:

wg potrzeb

Współpraca z Gimnazjum oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem:

 • udostępnianie starszym grupom przedszkolaków w okresie wiosenno-letnim sali i hali sportowej, organizowanie zajęć w salach dydaktycznych

Współpraca z Nadleśnictwem Rudka:

 • wzbogacanie ścieżki dendrologicznej, organizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Moje Rodzinne Drzewo – mój skarb” oraz organizowanie uroczystości „Święto Drzewa”

Współpraca z Sanepidem:

 • organizowanie konkursu o zdrowiu i bezpieczeństwie
 • realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Współpraca z Księgarnią Dom Książki:

 • organizowanie spotkań czytelniczych, udział w konkursach organizowanych przez księgarnię

Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej, lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu

 

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej. 
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

Zasoby przedszkola

 

 ludzkie

 

 • wykwalifikowana, kompletna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna;
 • logopeda;
 • terapeuta;
 • przyjazna kadra administracyjno – obsługowa;

 

materialne

 

 • sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka;
 • budynek przedszkola bez barier architektonicznych;
 • dobrze wyposażony ogród przedszkolny;

 

Szanse i zagrożenia realizacji koncepcji

 

Szanse:

 

 • kwalifikacje i umiejętności nauczycieli;
 • aktywność nauczycieli;
 • bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy;
 • aktywność i duże zaangażowanie rodziców;
 • pomoc finansowa i rzeczowa sponsorów;
 • dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami;
 • promocja przedszkola.

 

Zagrożenia

 

 • budżet placówki nie pozwala na samodzielną modernizację pomieszczeń i ogrodu.

 

Wskaźniki efektywności koncepcji

 

 • umiejętności i zdolności dzieci;
 • aktywność dzieci;
 • oferta przedszkola;
 • zadowolenie dzieci
 • opinia rodziców;
 • wyniki diagnozy gotowości szkolnej;
 • osiągnięcia absolwentów w szkole;
 • wyniki konkursów, przeglądów itp.;
 • znajomość koncepcji pracy przedszkola przez rodziców i nauczycieli;
 • imprezy i uroczystości w przedszkolu.

 

Ewaluacja koncepcji

 

Sprawdzanie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji.

 • na początku roku szkolnego

Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy.

 • raz w roku (po zakończeniu drugiego semestru)

Określenie sposobu, środków, metod i form realizacji kierunków pracy określonych w koncepcji.

 • na zakończenie każdego roku

Modyfikacja koncepcji w zależności od potrzeb.

 • na bieżąco

Oszacowanie efektów realizacji Koncepcji.

 • po 3 latach

Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację zadań określonych w Koncepcji.

 • po 3 latach

Zebranie informacji do dalszego planowania pracy placówki

 • po 3 latach